سفارش تبلیغ
صبا

محبوب فان

محبوب چت

چت روم محبوب فان

x
با سلام آدرس محبوب فان عوض شده است برای ورود اینجا کلیک کنید !

محبوب چت

با تشکر مدیریت محبوب فان
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان بر چهار پایه استوار است ، بر شکیبایى ، و یقین و داد و جهاد . و شکیبایى را چهار شاخه است : آرزومند بودن ، و ترسیدن ، و پارسایى و چشم امید داشتن . پس آن که مشتاق بهشت بود ، شهوتها را از دل زدود ، و آن که از دوزخ ترسید ، از آنچه حرام است دورى گزید ، و آن که ناخواهان دنیا بود ، مصیبتها بر وى آسان نمود ، و آن که مرگ را چشم داشت ، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت . و یقین بر چهار شعبه است : بر بینایى زیرکانه ، و دریافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان . پس آن که زیرکانه دید حکمت بر وى آشکار گردید ، و آن را که حکمت آشکار گردید عبرت آموخت ، و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگى را در نوردید . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده ، و دانشى پى به حقیقت برنده ، و نیکو داورى فرمودن ، و در بردبارى استوار بودن . پس آن که فهمید به ژرفاى دانش رسید و آنکه به ژرفاى دانش رسید از آبشخور شریعت سیراب گردید ، و آن که بردبار بود ، تقصیر نکرد و میان مردم با نیکنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به کار نیک وادار نمودن ، و از کار زشت منع فرمودن . و پایدارى در پیکار با دشمنان ، و دشمنى با فاسقان . پس آن که به کار نیک واداشت ، پشت مؤمنان را استوار داشت ، و آن که از کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خاک سود ، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود ، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود ، و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید ، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید . و کفر بر چهار ستون پایدار است : پى وهم رفتن و خصومت کردن و از راه حق به دیگر سو گردیدن و دشمنى ورزیدن . پس آن که پى وهم گرفت به حق بازنگشت ، و آن که از نادانى فراوان ، خصومت ورزید ، از دیدن حق کور گشت ، و آن که از راه حق به دیگر سو شد ، نیکویى را زشت و زشتى را نیکویى دید و مست گمراهى گردید ، و آن که دشمنى ورزید راهها برایش دشوار شد و کارش سخت و برون شو کار ناپایدار . و شک بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسیدن و دو دل بودن ، و تسلیم حادثه‏هاى روزگار گردیدن . پس آن که جدال را عادت خود کرد ، خویش را از تاریکى شبهت برون نیاورد ، و آن که از هر چیز که پیش رویش آمد ترسید ، پیوسته واپس خزید ، و آن که دو دل بود پى شیطان او را بسود ، و آن که به تباهى دنیا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از این سخن گفتارى بود که از بیم درازى و برون شدن از روش کارى که در این کتاب مقصود است نیاوردیم . ] [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 96 اسفند 3 , ساعت 9:51 صبح

صنعت موســ?ق? آورد انجمن محبوب فان، برا?شــان رقم بزند .همه م? دان?م د?ج?تال? محبوب فان شــدن موس?ق? موجب از ب?ن رفتن کسب وکار محبوب چت بســ?اری از شرکت های بزرگ تول?دکننده آلبوم های موســ?ق? و فعال در زم?نه پخش کاست چت روم محبوب فان ?ا س? دی موس?ق? شد و در عوض، سا?ت ها?? نظ?ر آ?ت?ونز و اسپات?فای جا?گز?ن آنها شــد .همچن?ن امکان دانلود ب? دردسر فا?ل های موســ?ق? ن?ز ضربه مرگباری به ا?ن صنعت وارد کرد


پنج شنبه 96 اسفند 3 , ساعت 9:47 صبح

رســانه های اجتماع? محبوب چت بخــش جدا?? ناپذ?ر از زندگ? در دن?ای د?ج?تال محبوب فان  اســت و ب? ترد?د تاث?ر قابل توجه? بر محبوب فان دوست همیشگی صنعت چاپ و انتشــار  چت محبوب کتاب دارد . امروزه خوانندگان چتروم محبوب فان از طر?ق شــبکه های اجتماع? م? توانند براحت? با به محبوب فان خوش آمدید نو?سندگان موردع?قه خود در ارتباط بوده ?ا کتاب سایت محبوب فان ها?? را که برا?شــان جذاب?ت دارد از طر?ق ا?ن شــبکه ها ب?ابند، اما ا?ن فناوری ?ک جنبه منف? هم دارد و آن زمان صرف شــده برای آن است .شــا?د بتوان گفت زمان? که ?ک فرد برای حضور در شــبکه های اجتماع? و تعامل در آن صرف م? کند، موجب کاهش زمان مطالعه او م? شــود .جالب است بدان?د مقاله ای که چندی پ?ش در ?ک نشر?ه معتبر منتشر شد نشان م? داد اگر ?ک نفر متوسط زمان? را که صرف رسانه های اجتماع? م? کند به مطالعه کتاب اختصاص دهد، 


پنج شنبه 96 اسفند 3 , ساعت 9:39 صبح

کتاب هاست .?ک? از دل?ل محبوب فان احتمال? د?گر برای ا?ن  . محبوب چت مربوط م? شود « خستگ? د?ج?تال » پد?ده ن?ز به چت محبوب امروزه بس?اری از افراد، زمان ز?ادی چت روم محبوب فان را در محل کار ?ا خانه جلوی محبوب فان اصلی صفحه نما?ش را?انه ?ا گوش? محبوب فان قدیمی سپری م? کنند و به هم?ن دل?ل محبوب فان همیشگی دوســت دارند اندک? به خود ورود به محبوب فان اســتراحت داده و به ش?وه ای آف??ن وبسایت محبوب فان مطالعه کنند .درواقع خواندن کتاب کاغذی م? تواند راه? برای فرار از ا?ن خســتگ? د?ج?تال باشد .در ا?ن م?ان، برخــ? د?گر از کارشناســان فکر م? کنند کتاب هــای صوت? عامل کاهــش اقبال مردم به کتاب های د?ج?تال? به شــمار مــ? رود .خ?ل? ها دوســت دارند هنگام انجــام فعال?ت های مختلف مثــل پ?اده روی ?ا رانندگ? بــه ?ک کتاب گوش دهند .البته آمارها ن?ز نشانگر ا?ن است که فروش کتاب های صوت? ن?ز در چند ســال اخ?ر به شکل قابل توجه? افزا?ش ?افته استلیست کل یادداشت های این وبلاگ